تاریخ انتشار: 17:38 - 3 خرداد 1403
کد خبر: 603481

 صدای نوجوانان لیگ جت اینبار از میدان بسیجِ مشهد

امروز این خیابان  مشاهده گر روایت هائیست که هر کدام فصلی از یک کتاب را به نام ایرانِ اسلامی رقم می زنند.


ارسال نظرات